Skip to content

Onwijs Vitaal, gevestigd in Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wendakker 38

8331 XV Steenwijk

Clasine Wouters is de Functionaris Gegevensbescherming van Onwijs Vitaal

Zij is te bereiken via info@onwijsvitaal.coach

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onwijs Vitaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt

van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons

verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij

verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij

ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan

ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent

dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@onwijsvitaal.coach, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

Verwerken:

Onwijs Vitaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende

doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de Belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming:

Onwijs Vitaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Onwijs Vitaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Onwijs Vitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden

verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende

(categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > 7 jaar > voor belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden:

Onwijs Vitaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Onwijs Vitaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, zonder jouw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren

of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onwijs

Vitaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat

betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand

naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw

persoonsgegevens sturen naar info@onwijsvitaal.coach.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is

gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar

binnen vier weken, op jouw verzoek .

Onwijs Vitaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid

hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Onwijs Vitaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons

via info@onwijsvitaal.nl

Back To Top